วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายทวี อันปัญญา
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ลำดับที่
รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์/โทรศัพท์/Website
-
งานพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
1

นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ
 
2
นางสาวสมหวัง รอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ
 

ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ

 
3
นางเตือนใจ นิติวรนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
4
นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร ครู ชำนาญการพิเศษ  
5
นายชิต อึ้งปิติมานะ ครู ชำนาญการ  
6
นางรติมา กล้าขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ  
7
นางพิมพ์ประไพ จันทรพร ครู ชำนาญการ  
8
นายชัยชาญ พิมพ์ชารี ครู ชำนาญการพิเศษ  
9
นางปัทติมา เยี่ยมอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ  
10

นางสาวปัทมา บุตตะโยธี ครู ชำนาญการ  
11
นางสาวปุญฐิมนต์ ไชติเรืองหิรัญ ครู ชำนาญการ  
12
นางปรียาพร ศิริกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  
13
นายรังสรรค์ ทรงนิสัย ครู ชำนาญการ  
14
นางสุธิดา วงษ์ทรงยศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
15
นางนภาทิพย์ พันธ์ราช ครู ชำนาญการพิเศษ  
16
นางนารีวรรณ ปิตุภูมินาค ครู ชำนาญการพิเศษ  
17
นางสาวกาญจนา ไสยโสภณ ครูชำนาญการ  
18
นางสาวยุพาวดี สอนภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
19
นางมะลิกา ไชยปรีชา ครูชำนาญการ  
20
นางประคอง ประทุมชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ  
21
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
3มีนาคม2557
weerachai18@hotmail.com
ย้ายมาจากเทศบาลเมืองหัวหิน
วันที่ 8 มิถุนายน 2547
เข้าสู่เว็บไซต์ อ.วีรชัย เพลินจิตร คลิก
การเขียนเว็บไซต์ ด้วย DreamweaverMX
บทเรียนองค์ประกอบคอมพิวเตอร์http://weerachai18.hi5.com
22
นางทัชชกร ทองไชย์ ครูชำนาญการ  
23
นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ ครูชำนาญการพิเศษ  
24
นางยุลี ทบมาตร ครูชำนาญการพิเศษ  
25
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ  
26
นายสุวิทย์ บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ  
27
นางภาวิณี ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ  
28
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี ครูชำนาญการพิเศษ  
29
นายอลงกรณ์ อันปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ  
30
นางปราณี พินิจพล ครูชำนาญการพิเศษ  
31
นางจรรยา สมสนุก ครู คศ.1  
32
นางเพ็ญพักตร์ จันทระภู ครูชำนาญการพิเศษ  
33
นายจารุวัฒน์ ประทุมตะ ครูชำนาญการพิเศษ  
34
นางนงลักษณ์ ชัยสงคราม ครูชำนาญการ  
35

นางสาวเบญจมาศ ณ บุตรจอม ครู คศ.1 ครูย้ายเข้า 16 ต.ค.61
36

นางสาวนาฎอนงค์ นามหานวล ครู คศ.1 ครูย้ายเข้า 16 ต.ค.61
37

นางอุมาพร ผิวแดง ครู คศ.1  
38

นางจันทจิตต์ สมมะวัง ครู คศ.1  
39

นายอุดม คำระกาย ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย  
40
นางสาวเจตสุดา วังคะฮาด ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
41
นางสาวพรรณวรท นาสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
42
นางสาวกมลชนก ภูมิภาค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
43
นางสาวทิพานันท์ ดาวังปา พนักงานจ้าง(การเงิน) ตามภารกิจ  
44

นายพฤศจ์ ประเสริฐ ครูอัตราจ้าง  
45 นางศีรณี ศรีเสริม พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ธุรการ
46 นายสุวรรณ แกล้วกล้าหาญ พนักงานพัสดุ  
47
นายเอกณัฏฐ์ วรัญช์พุฒิชัย ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง  
48
นายนพดล เหนือกอง ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง  
49
นางพุฒ อรุณปรีย์ ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง  
50
นายบุญจันทร์ พนักงานขับรถ  
51
นางสาวนิลุบล สุวรรณฉิม พนักงานจ้างทั่วไป  
52
นางถนอม น้อยคำภู พนักงานจ้างทั่วไป  
สรุป
จำนวน บุคลากรครู ทั้งหมด 38 คน พนักงานจ้างประจำ 4 คน นักการ + อ.อุดม ครูอัตราจ้าง 3 คน จ้างตามภาระกิจ 4 ลูกจ้างโรงเรียน 3 คน (แม่ครัว พนักงานรถ)
         
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 3    
  พระอาจารย์      
  รวมทั้งสิ้น 52 คน