วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายทวี อันปัญญา
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ลำดับที่
รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์/โทรศัพท์/Website
-
งานพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
1

นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ
 
2
นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ
 
3

ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ

 
4
นางเตือนใจ นิติวรนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
5
นายสากล อุ่นไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ  
6
นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร ครู ชำนาญการพิเศษ  
7
นายชิต อึ้งปิติมานะ ครู ชำนาญการ  
8
นางสาวรติมา เวียงวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ  
9
นางพิมพ์ประไพ จันทรพร ครู ชำนาญการ  
10
นายชัยชาญ พิมพ์ชารี ครู ชำนาญการพิเศษ  
11
นางปัทติมา เยี่ยมอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ  
12

นางสาวปัทมา บุตตะโยธี ครู ชำนาญการ  
13
นางสุมิตรา ทรงนิสัย ครู ชำนาญการ  
14
นางปรียาพร ศิริกุล ครู ชำนาญการพิเศษ  
15
นายรังสรรค์ ทรงนิสัย ครู ชำนาญการ  
16
นางสุธิดา วงษ์ทรงยศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
17
นางนภาทิพย์ พันธ์ราช ครู ชำนาญการพิเศษ  
18
นางนารีวรรณ ปิตุภูมินาค ครู ชำนาญการพิเศษ  
19
นางกาญจนา ไสยโสภณ ครูชำนาญการ  
20
นางสาวยุพาวดี สอนภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
21
นางบุญญาภา พินิจพล ครูชำนาญการพิเศษ  
22
นางประคอง ประทุมชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ  
23
นางวรรณวิไล ไชยพิเดช ครู ชำนาญการพิเศษ  
24
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
3มีนาคม2557
weerachai18@hotmail.com
ย้ายมาจากเทศบาลเมืองหัวหิน
วันที่ 8 มิถุนายน 2547
เข้าสู่เว็บไซต์ อ.วีรชัย เพลินจิตร คลิก
การเขียนเว็บไซต์ ด้วย DreamweaverMX
บทเรียนองค์ประกอบคอมพิวเตอร์http://weerachai18.hi5.com
25
นางทัชชกร ทองไชย์ ครูชำนาญการ  
26
นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ ครูชำนาญการ  
27
นางยุลี ทบมาตร ครูชำนาญการ  
28
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการ  
29
นายสุวิทย์ บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ  
30
นางภาวิณี ตลับนิล ครูชำนาญการ  
31
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี ครูชำนาญการ  
32
นายอลงกรณ์ อันปัญญา ครูชำนาญการ  
33
นางปราณี พินิจพล ครูชำนาญการ  
34
นายอุดม คำระกาย ครูผู้ดูแลเด็กและอนุบาล  
35
นางจรรยา สมสนุก ครู คศ.1  
36
นางสาวนุชนาถ ศรีมณี พนักงานจ้าง(การเงิน) ตามภารกิจ  
37

นายวสันต์ ตาลดี ครูอัตราจ้าง  
38
นายโชติวิทย์ ชยันตรดิลก ครูอัตราจ้าง ธุรการ
39
นางสาวฐิติมา ภาโนมัย พนักงานจ้าง ธุรการ ธุรการ
40

นายพฤศจ์ ประเสริฐ ครูอัตราจ้าง  
41 นางศีรณี ศรีเสริม พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ธุรการ
42 นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอด พนักงานจ้าง  
43 นายสุวรรณ แกล้วกล้าหาญ พนักงานพัสดุ  
44
นายเอกณัฏฐ์ วรัญช์พุฒิชัย ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง  
45
นางพุฒ อรุณปรีย์ ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง  
46
นายบุญจันทร์ พนักงานขับรถ  
47
นางสาวนิลุบล สุวรรณฉิม พนักงานจ้างทั่วไป  
47
นางถนอม น้อยคำภู พนักงานจ้างทั่วไป  
สรุป
จำนวน บุคลากรครู ทั้งหมด 33 คน พนักงานจ้างประจำ 3 คน นักการ ครูอุดม พนักงานจ้างตามภาระกิจ 8 คน ลูกจ้างโรงเรียน 3 คน (แม่ครัว พนักงานรถ)
  วมทั้งสิ้น 47 คน    
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      
  พระอาจารย์      
  รวมทั้งสิ้น 47 คน