วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายทวี อันปัญญา
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
ลำดับที่
รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์/โทรศัพท์/Website
งานพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
1

ผอ.ทวีศักดิ์ พรมมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
2
รอง ผอ.รินทนา พงษ์เสนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิยทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 
3
นายจตุรงค์ พันเดช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ชำนาญการ
 
4
นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร ครู เชี่ยวชาญ  
5
นางรติมา กล้าขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ  
6
นางพิมพ์ประไพ จันทรพร ครู ชำนาญการ  
7

นางสาวปัทมา บุตตะโยธี ครู ชำนาญการพิเศษ  
8
นางสุธิดา วงษ์ทรงยศ ครู ชำนาญการพิเศษ  
9
นางนภาทิพย์ พันธ์ราช ครู ชำนาญการพิเศษ  
10
นางนารีวรรณ ปิตุภูมินาค ครู ชำนาญการพิเศษ  
11
นางสาวกาญจนา ไสยโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ  
12
นางประครอง ดอลบี้ ครู ชำนาญการพิเศษ  
13
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
3มีนาคม2557
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565-16กค2565
weerachai18@hotmail.com
ย้ายมาจากเทศบาลเมืองหัวหิน
วันที่ 8 มิถุนายน 2547
เข้าสู่เว็บไซต์ อ.วีรชัย เพลินจิตร คลิก
การเขียนเว็บไซต์ ด้วย DreamweaverMX
บทเรียนองค์ประกอบคอมพิวเตอร์http://weerachai18.hi5.com
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา มรภ.เพชรบุรี
14
นางยุลี ทบมาตร ครูชำนาญการพิเศษ  
15
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ  
16
นางภาวิณี ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ  
17
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี ครูเชี่ยวชาญ  
18
นางปราณี ทองทับ ครูชำนาญการพิเศษ  
19
นางจรรยา สมสนุก ครู ชำนาญการ  
20
นางนงลักษณ์ ชัยสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ  
21

นางสาวเบญจมาศ ณ บุตรจอม ครูชำนาญการ  
22

นางสาวนาฎอนงค์ นามหานวล ครูชำนาญการ ครูย้ายเข้า 16 ต.ค.61
23

นางอุมาพร ผิวแดง ครูชำนาญการ  
24

นางจันทจิตต์ สมมะวัง ครูชำนาญการพิเศษ  
25

นางกุสุมา บาลยอ ครูชำนาญการ  
26

นางสมหวัง แข้โส ครูเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา1
27

นางมลิวรรณ กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ  
28

นางพิมลพร บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ  
29

นางสาวนงลักษณ์ ศรีเจริญ ครูชำนาญการ  
30

นางสาวพัฒน์นรี ทุติ ครูชำนาญการ สาขา สังคมศึกษา
31

นางสาวสุกัญญา เหล่าทองสาร ครู คศ.1 สาขา อนุบาล
32

นางกฤษณา สารบัณฑิตกุล ครูชำนาญการพิเศษ สาขา ประวัติศาสตร์
33

นางสาวพิมงาม จาดเสม ครู คศ.1 สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
34

นางสาวนภาพร ภูสอดสี ครู คศ.1 สาขา ภาษาอังกฤษ
35

นายอุดม คำระกาย ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย ลูกจ้างประจำ ครูสอนเด็กและปฐมวัย
36
นางสาวสุชาดา ศรีทรงฮาต ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
37
นายสุธิพงษ์ ศรีอระพิมพ์ ครูอัตราจ้าง นาฏศิลป์  
38
นางสาวติยาพร ฤกษ์ดี ครูอัตราจ้าง ภาษาญี่ปุ่น  
39 นายวิษณุ นามนา ครูอัตราจ้างดนตรีพื้นเมือง  
40 นางสาวปานรดา ศรีเทพย์ ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ  
41
นางสาวกนกพร อุปมัย ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
42
นายศุภวิชญ์ ปิตุภูมินาค ครูอัตราจ้าง ศิลปะ  
43
นางสาวทิพานันท์ ดาวังปา พนักงานจ้าง(การเงิน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
44 นางสาวภิญญาวลัญช์ ธรรมทิพย์บวร พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
45 นางสาวพรพรรณ เดชครอบ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
46 นายเทอดศักดิ์ โคตรเมือง นักการภารโรง  
47
นายเอกณัฏฐ์ วรัญช์พุฒิชัย นักการภารโรง  
48
นางพุฒ อรุณปรีย์ นักการภารโรง  
49
นายบุญจันทร์ พนักงานขับรถ  
50
นางสาวนิลุบล สุวรรณฉิม แม่ครัว  
51
นางถนอม น้อยคำภู แม่ครัว  
สรุป
จำนวน บุคลากรครู ทั้งหมด 34 คน นักการภารโรง 3 คน ลูกจ้างประจำ 1(อุดม) ครูอัตราจ้าง 7 คน จ้างตามภาระกิจ 3 ลูกจ้างโรงเรียน 3 คน (แม่ครัว พนักงานรถ)
         
         
         
  รวมทั้งสิ้น 51 คน