• Home
  • ห้องเรียน E-Learning
  • ห้องสมุดโรงเรียน
  • แผนที่โรงเรียน
  • ติดต่อโรงเรียน
  • สำนักการศึกษา
  • เทศบาลนครขอนแก่น
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

สถิติ ครู นักเรียน

สถิติ ครู
ครูประจำการ
34 คน
ผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้างจีน2 ศิลปะ1 อังกฤษ1 นาฏศิลป์1 ญี่ปุ่น 1)
7 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3 คน
ลูกจ้างประจำ (ครูผู้ดูแลเด็ก อนุบาล)
1 คน
 
รวม
45 คน
ฝ่ายสนับสนุน
นักการภารโรง
3 คน
แม่ครัว
2 คน
คนขับรถ
1 คน
นักศึกษา
คน
รวมบุคลากรในโรงเรียน
51 คน