คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่


 

 

 


 

ตำแหน่ง ว่าง

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
 
ตำแหน่ง ว่าง รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
นายสุวิทย์ บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ลำดับที่ 2
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสมหวัง แข้โส ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ลำดับที่ 1
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
นางภาวิณี ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.1-3
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4-6
นางสุธิดา วงษ์ทรงยศ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ม.1-3