คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (คลิก)
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-466182 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายยุทธ วงษ์ศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีีฆายุพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ประกาศ กีฬาสีเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13-14 ส.ค.2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
นายประสิทธิ์ สมศักดิื ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ  
นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวจรรยา สมสนุก ครู ค.ศ.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวีรชัย เพลินจิตร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
นายธนกฤต ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางเพ็ญพักตร์ จันทระภู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางสาวยุพาวดี สอนภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
นางภาวิณี ตลับนิล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.1-3
นายจารุวัฒน์ ประทุมตะ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น ป.4-6
นายรังสรรค์ ทรงนิสัย ครูชำนาญการ หัวหน้าสายชั้น ม.1-3