ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2551 - 2554 File doc Download

การแข่งขันกีฬาเทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2553กีฬาเปตอง ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

จำนวนเหรียญทอง 4 เหรียญ , เหรียญเงิน 3 เหรียญ, เหรียญทองแดง 3 เหรียญ
1.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
2.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
3.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
4.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
5.รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
6.รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
7.รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
8.รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท บุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
9.รองชนะเลิศ เหรยีญทองแดง ปรเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
10.รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ครูที่ปรึกษา อ.วีรชัย เพลินจิตร อ.ศุภลักษณ์ อันปัญญา อ.สุวัลลภา สร้างแก้ว อ.วสันต์ ไชยสโลมกีฬาแบดมินตัน ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
จำนวนเหรียญทอง 1 เหรียญ, เหรียญทองแดง 6 เหรียญ

1.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท บุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
2.รองชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภท บุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
3.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
4.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
5.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
6.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
7.ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ครูที่ปรึกษา อ.อลงกรณ์ อันปัญญา อ.มนต์สกา จันศรีลา อ.พฤกจ์ ประเสริฐ

กีฬาเซปักตะกร้อ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
กีฬาฟุตซอล ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
กีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2552ระดับเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น


ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
1.ขนะเลิศ โครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2.ขนะเลิศ การประกวดสื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.ชนะเลิศ การประกวด การประดิษฐ์สิ่งของวัสดุเหลือใช้ ระดับ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6
4.ชนะเลิศ การประกวด การประดิษฐ์สิ่งของวัสดุเหลือใช้ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5.ชนะเลิศ การแข่งขัน แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
6.ชนะเลิศ การแข่งขัน พานบายศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7.ชนะเลิศ การแข่งขัน ร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
8.รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน ใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6
9.รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10.รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6


การแข่งขัน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ อิมแพค เมืองทองธานี


ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
1.รางวัลชมเชย การแข่งขัน การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ของ สพท.ขอนแก่น เขต 1


ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
1.รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6
2.รองชนะเลิศ อับดับที่ 1 การแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.รองชนะเลิศ อับดับที่ 2 การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
4.รางวัลเหรียญทอง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์ สร้างแอนนิเมชั่น ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6

6.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์ สร้างเขียนเว็บด้วยโปรแกรม Editor Dreamweaver ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานนักเรียน คลิกดู


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2553 ระดับเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อเป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น
ร่วมแข่งขันงานวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 จังหวัดศรีษะเกษ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 12 รายการ และ อันดับที่ 2 และ 3 ดังต่อไปนี้
1.ชนะเลิศ การเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ระดับ ม.1-3 ดช.สุรชัย โภคชัชวาล ครูที่ปรึกษา อ.วีรชัย เพลินจิตร
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ เหรียญทองแดง

2.ชนะเลิศ การเขียนหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ E-Book ด้วยโปรแกรม Flip Album 6 pro ระดับ ม.1-3 ดช.รุ่งทิวา ศรีรุ้ง ครูที่ปรึกษา อ.วีรชัย เพลินจิตร
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ เหรียญเงิน

3.ชนะเลศิ โครงงานคณิตศาสตร์ ครูที่ปรึกษา อ.กัญจนา จันทะไพร
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ เหรียญทอง

4.ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูที่ปรึกษา อ.รติมา เวียงวิเศษ
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ เหรียญ...

5.ชนะเลิศ ยิงจรวด ครูที่ปรึกษา อ.พีรวัฒน์ ชัยศัตรา

6.ชนะเลิศ ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ป.4-6 ครูที่ปรึกษา อ.พรพิมล ลุนเสนา
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ เหรียญเงิน

7.ชนะเลิศ ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.1-3 ครูที่ปรึกษา อ.ศุภลักษณ์ อันปัญญา
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ เหรียญทองแดง

8.ชนะเลิศ แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3 ครูที่ปรึกษา อ.ชุติมา อัปมะเย

9.ชนะเลิศ ร้อยมาลัย ระดับชั้น ม.1-3 ครูที่ปรึกษา อ.ชุติมา อัปมะเย
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ เหรียญทอง

10.ชนะเลิศ การตอบปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูที่ปรึกษา อ.รัตนาภรณ์ เกตุสุวรรณ อ.ชัยชาญ พิมพ์ชารี
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ เหรียญทองแดง

11.ชนะเลิศ การแสดงนาฎศิลป์ ครูที่ปรึกษา อ.จรรยา สมสนุก
ผลการแข่งขัน จาก ศรีสะเกษ ได้ระดับ ชมเชย

12.อันดับที่ 2 การแข่งขัน Microsoft Power Point ระดับชั้น ม.1-3 ดช.วีระศักดิ์ ยอดยิ่ง ครูที่ปรึกษา อ.สุวัลลภา สร้างแก้ว
13.ดันดับที่ 2 การแข่งขัน Microsoft Power Point ระดับชั้น ป.4-6 ดญ.อัญตา โออุไร ครูที่ปรึกษา อ.กนกนุช บัวสำโรง
14.อันดับที่ 2 การแข่งขัน Microsoft Excelระดับชั้น ป.4-6 ดญ.กนกวรรณ จันทคุณ ครูที่ปรึกษา อ.กนกนุช บัวสำโรง
15.อันดับที่ 2 การสืบค้นข้อมูล ระดับชั้น ป.4-6 ดช.อภิวัฒน์ ป้องนิล ครูที่ปรึกษา อ.กนกนุช บัวสำโรง
16.ดันดับที่ 3 การเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ระดับชั้น ป.4-6ดช.ศักดิ์ศิวะ เนื่องชมพู ดญ.สุพิชชา บัวซุย ครูที่ปรึกษา อ.วีรชัย เพลินจิตร


การแข่งขันกีฬาเทศบาลนครขอนแก่น
 
updatet Friday, 04-Jan-2013 2:38 PM