นางสาวยุพาวดี สอนภิรมย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์เกมการเล่นเชิงคณิต ชั้นอนุบาลปีที่ 2  
  

เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Internet ความเร็วสูง

Hit Counter by Digits

ลำดับเข้าเยี่ยมชม