นายวีรชัย เพลินจิตร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

       

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Internet ความเร็วสูง

Hit Counter by Digits

ลำดับเข้าเยี่ยมชม