นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย

เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่