นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่