นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 2

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่