นางสาวศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่