นางประคอง วิชัยโย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย
ในกิจกรรมกลางแจ้ง  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3