นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้านการบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่