นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 
สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่