นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนฐานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  เรื่อง ชนิดของคำ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่