นางสาวเพ็ญศรี ศรีนุศร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะ การอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5  เรื่อง การสรุปใจความสำคัญ

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่