นางสาวปัทมา บุตตะโยธี
ตำแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(วิชาภาษาอังกฤษ)  เรื่อง  UPBEAT  ENGLISH  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่