นางปราณี ทองทับ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

               การพัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนชุดมาตราตัวสะกดมีตัวสะกด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่