นางนงลักษณ์ ชัยสงคราม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ  ด้วยรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่