นางนารีวรรณ ปิตุภูมินาค
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่องานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชางานเกษตร ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการกลุ่ม

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่