นางมลิวรรณ กล้าหาญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ  Active  Learning
เรื่อง ร่วมสืบสานงานเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นางมลิวรรณ กล้าหาญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชางานเกษตรแบบ OACE Model
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง มาร่วมปลูกผัก รักชีวิตแบบพอเพียง

 นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

 นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวสมหวัง รอดไธสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวสมหวัง รอดไธสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางนงลักษณ์ ชัยสงคราม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวกาญจนา ไสยโสภณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะ การอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5  เรื่อง การสรุปใจความสำคัญ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

               การพัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนชุดมาตราตัวสะกดมีตัวสะกด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระมีตัวสะกดเสริมทักษะภาษาไทย
โดยใช้สื่อประสม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(วิชาภาษาอังกฤษ)  เรื่อง  UPBEAT  ENGLISH  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้านการบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 
สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนฐานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  เรื่อง ชนิดของคำ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นการพัฒนาการอ่าน การคิด
วิเคราะห์และเขียน เพื่อสร้างเสริมทักษะการสื่อสารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านนิทานสอนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาววิภาพร นาทัน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ ที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวสุภาพร พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายอลงกรณ์ อันปัญญา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชุดการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ ชุดที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เอกสาร 1
เอกสาร 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายธนกฤต ตลับนิล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตรเรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางปราณี ทองทับ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะทางภาษา  โดยใช้ชุดฝึกทักษะหลักภาษาไทย
 เรื่อง  พยัญชนะไทยตัวเลขไทย สระ  วรรณยุกต์และมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางปัทติมา เยี่ยมอ่อน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ื่องานวิจัย รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บุคคลสำคัญของชาติไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


----------------------------------------------------------------------------------------------------------นางนารีวรรณ ปิตุภูมินาค
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่องานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชางานเกษตร ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการกลุ่ม


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------นายวีรชัย เพลินจิตร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางบุญญาภา  พินิจพล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางอติภร โคตรพัฒน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมบทเรียน
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางพรพิมล ลุนเสนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ของเล่นและของประดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางประคอง วิชัยโย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย
ในกิจกรรมกลางแจ้ง  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางสาวยุพาวดี สอนภิรมย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์เกมการเล่นเชิงคณิต ชั้นอนุบาลปีที่ 2  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางวรรณวิไล ไชยพิเดช
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรง ตามมาตราตัวสะกดแม่กดและแม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริม จริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นายชัยชาญ พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------นางนภาทิพย์ พันธ์ราช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ นิทานพื้นบ้านไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียน คลิ๊กที่นี่
vdo กิจกรรมของโรงเรียน คลิ๊กที่นี่
ศูนย์กลางศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เจอกันที่นี่ได้เลย พวกเราคือต้นไม้ใบเดียวกัน คลิ๊กที่นี่ facebook
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Internet ความเร็วสูง