นางขวัญใจ เวียงคำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัย เรื่อง รายงานการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
            โดยใช้เพลง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
     


 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Internet ความเร็วสูง

Hit Counter by Digits

ลำดับเข้าเยี่ยมชม