นางสาวกาญจนา ไสยโสภณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่