นางฝากฝัน รัตนพันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านนิทานสอนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่