นายชัยชาญ พิมพ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน

บทความเผยแพร่

         

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
Internet ความเร็วสูง

Hit Counter by Digits

ลำดับเข้าเยี่ยมชม