นายอลงกรณ์ อันปัญญา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชุดการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ ชุดที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เอกสาร 1
เอกสาร 2

 
เข้าสู่หน้าเวปไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่