ดูภาพย้อนหลัง และปัจจุบัน ได้ที่นี่ คลิก facebook
กิจกรรมคัดไทย นักเรียนมัธยมศึกษา กิจกรรม

ศึกษาดูงาน รร บ้านยางคำ BBL
เตรียมการประเมินภายใน คลิ๊ก
จกรรมวันเด็ก ปี 2559 ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัย วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรม
แห่ประทีปโคมไฟ วิถีอีสาน ภาพกิจกรรม1 2
ทอดกฐินวัดป่าเทพนิมิตร 8/11/2558
ตลาดนัดทักษะชีวิต ภาพกิจกรรม1 2 3 4
นำนักเรียนดูหนังสือ มหกรรมหนังสือครั้งที่3 19/8/58

วงดนตรีทุ่งอีเลิง ร่วมกิจกรรม มหกรรมหนังสือ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปี2558 27/7/58

กีฬาเทศบาล ปีการศึกษา 2558
โครงการธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา2558
เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ตั้งเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สทศน 4/12
ตั้งเสาเอก เสาโท อาคารอเนกประสงค์
กิจกรรมชุมชนปลอดยาเสพติด 3สค58
วันแม่แห่งชาติ 11สค58

วันที่ 16 ม.ค.2556 กิจกรรม งานวันครูแห่งชาติ รางวัลครูหัวใจทองคำ และ หนึ่งแสนครูดี ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมครูหัวใจทองคำ ภาพกิจกรรมหนึ่งแสนครูดี
วันที่ 11 ม.ค.2556 จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 ธ.ค.2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 ธ.ค.2555 คณะครูร่วมกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 ธ.ค.2555 โรงเีรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม วันคริสมาตร์ ภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 ธ.ค. 2555 มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเีรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ธ.ค. 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม เดินทางไกลเข้าค่ายพัีกแรม ลูกเสือ เนตรนารี ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 ธ.ค. 2555 โรงเีรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิืจกรรม วันพ่อแห่งชาติื ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พ.ย. 2555 กฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโนนราษี บ้านโนนราษี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพกิจกรรม

วันที่ 2,8 ต.ค. 2555 ประเมิืนแฟ้มนักเรียน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ส.ค. 2555 เยี่ยมบ้าน คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อดูสถานที่ซ่อมแซม บ้านของผู้ด้อยโอกาส ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ก.ค. 2555 นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ ผ่าน CAI ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มิ.ย. 2555 อัดรายการคนเก่งไอซีทีช่อง 11 ภาพกิจกรรม