วันที่ 2,8 ตุลาคม 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรมประเมินแฟ้มผลงานนักเรียน
ระดับชั้น อนุบาลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยมีผู้ปกครองร่วมกิจกรรมด้วย