วันที่ 29 สิงหาคม 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ไปสำรวจสถานที่ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางที่อยู่อาศัย