วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม ทำบุญ กฐินสามัคคี
โดยเคลื่อนองค์กฐินสมมัคคี ไปทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนราษี บ้านโนนราษี ตำบาลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม