วันที่ 4 ธันวาคม 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาิติ