เมื่อวันที่ 5 ตค. 2550 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์