วันที่ 18 กรกฏาคม 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
นักเรียนใช้สื่อการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3