โครงการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
สื่อการสอน (E-Leaning)
 กรุณาป้อนข้อมูลที่ท่านต้องการ
ค้นหาข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหา
ได้ทั้งข้อความ และรูปภาพ
เมื่อพิมพ์ข้อความแล้วกด Enter
  ประวัติการศึกษา
  ประวัติการทำงาน
  สื่อ E-Leaning
  หน้าที่การปฏิบัติงาน
  ผลงานนักเรียน


หน้าที่การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2551
1.ระบบสารสนเทศของโรงเรียน(หัวหน้า)
2. กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(หัวหน้า)
3. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน(หัวหน้า)
4. จัดแบบงบประมาณ(กรรมการ)
5. สื่อการเรียนการสอน(กรรมการ)
6. โสตทัศนูปกรณ์ (กรรมดาร)
7. ดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภายใน
ทำหน้าที่วิทยกร การพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT
เข้าอบรมการสร้าง Animation The Tab2.2
วันที่ 5 ตค. 2550 ภาพกิจกรรม
วันที่ 6-8 กค. 2550 ภาพกิจกรรม
 
 
   
   

เวปไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ผู้จัดทำได้หาข้อมูลที่นักเรียนควร
ที่จะต้องรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงยิ่งขึ้น และ
นักเรียนยังสามารถนำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อีกด้วย
และในเวปไซต์นี้ยังรวมเนื้อหาที่จะ
ทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนอีกด้วย ก็ขอให้นักเรียน
และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้สาระนำไป
ใช้ให้เกิดประโยช์ต่อไป

 

©2007 สำนักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2551
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 เทศบาลนครขอนแก่น
ดช.กฤษกร สุพัฒนกุล ม.3/3 เป็นตัวแทนไปแข่งขัน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะคอมพิวเตอร์
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 จ.อุดรธานี
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ อปท. และ อบจ. ดช.กฤษกร สุพัฒนกุล
ผลงานระดับเทศบาล ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คนเก่งของเราครับ ดช.กฤษกร สุพัฒนกุล ม.3/3
 
 

อาคารใหม่ในอนาคต
ลำดับที่เข้าเยี่ยมชม

Home       Support       About Us       Services      Contacts      Help       FAQ

จัดทำโดย อ.วีรชัย เพลินจิตร เปิดใช้วันที่ 1 มกราคม 2551, Msn := weerachai18@hotmail.com