โครงการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
สื่อการสอน (E-Leaning)
 กรุณาป้อนข้อมูลที่ท่านต้องการ
ค้นหาข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหา
ได้ทั้งข้อความ และรูปภาพ
เมื่อพิมพ์ข้อความแล้วกด Enter
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
สื่อ E-Leaning
หน้าที่การปฏิบัติงาน
ผลงานนักเรียน

การสร้างเวปไซต์เบื้องต้น
โปรแกรม Dreamweaver
1.วัตถุประสงค์
2.แบบทดสอบก่อนเรียน
3. เนื้อหา
4. แบบทดสอบหลังเรียน เข้าสู่บทเรียน คลิก
แบบทดสอบของนักเรียน
1.การแสดงผล
2.การตั้งค่าภาษา
3.การสร้าง Layer แบบต่างๆ
ทำหน้าที่วิทยกร การพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT
เข้าอบรมการสร้าง Animation The Tab2.2
4.การสร้าง Frame
วันที่ 5 ตค. 2550 ภาพกิจกรรม
วันที่ 6-8 กค. 2550 ภาพกิจกรรม
5.การส่งไฟล์งานโดยใช้ E-Mail
   
   
   

เวปไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ผู้จัดทำได้หาข้อมูลที่นักเรียนควร
ที่จะต้องรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงยิ่งขึ้น และ
นักเรียนยังสามารถนำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อีกด้วย
และในเวปไซต์นี้ยังรวมเนื้อหาที่จะ
ทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนอีกด้วย ก็ขอให้นักเรียน
และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้สาระนำไป
ใช้ให้เกิดประโยช์ต่อไป

 


©2007 สำนักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2551
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 เทศบาลนครขอนแก่น
ดช.กฤษกร สุพัฒนกุล ม.3/3 เป็นตัวแทนไปแข่งขัน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะคอมพิวเตอร์
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 จ.อุดรธานี
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ อปท. และ อบจ. ดช.กฤษกร สุพัฒนกุล
ผลงานระดับเทศบาล ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คนเก่งของเราครับ ดช.กฤษกร สุพัฒนกุล ม.3/1

ตัวอย่างผลงาน ลดโลกร้อนด้วยมือเรา, ลดโลกร้อนด้วยมือเรา2
 

อาคารใหม่ในอนาคต
ลำดับที่เข้าเยี่ยมชม

Home       Support       About Us       Services      Contacts      Help       FAQ

จัดทำโดย อ.วีรชัย เพลินจิตร เปิดใช้วันที่ 1 มกราคม 2551, Msn := weerachai18@hotmail.com