โครงการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
สื่อการสอน (E-Leaning)
 กรุณาป้อนข้อมูลที่ท่านต้องการ
ค้นหาข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหา
ได้ทั้งข้อความ และรูปภาพ
เมื่อพิมพ์ข้อความแล้วกด Enter
  ประวัติการศึกษา
  ประวัติการทำงาน
  สื่อ E-Leaning
  แผนการสอน
  ผลงานทางวิชาการ


ประวัติการศึกษา

1.จบชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2532
2.จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ.2538
3.จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ.2542

 

เวปไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ผู้จัดทำได้หาข้อมูลที่นักเรียนควร
ที่จะต้องรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงยิ่งขึ้น และ
นักเรียนยังสามารถนำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อีกด้วย
และในเวปไซต์นี้ยังรวมเนื้อหาที่จะ
ทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนอีกด้วย ก็ขอให้นักเรียน
และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้สาระนำไป
ใช้ให้เกิดประโยช์ต่อไป

 

 
©2007 สำนักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

อาคารใหม่ในอนาคต
ลำดับที่เข้าเยี่ยมชม

Home       Support       About Us       Services      Contacts      Help       FAQ

จัดทำโดย อ.วีรชัย เพลินจิตร เปิดใช้วันที่ 1 มกราคม 2551, Msn := weerachai18@hotmail.com