• Home
  • ห้องเรียน E-Learning
  • ห้องสมุดโรงเรียน
  • แผนที่โรงเรียน
  • ติดต่อโรงเรียน
  • สำนักการศึกษา
  • เทศบาลนครขอนแก่น
  • E-Mail หน่วยงานภายใน เทศบาล
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนมาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน E-Learning ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องสมุด เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590
ที่อยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 043-237590 , Email : nongyainew@hotmail.com
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายทวี อันปัญญา
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช
อีเมล์ของหน่วยงานภายใน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
E-mail ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญู่

ชื่อ นายวีรชัย เพลินจิตร ตำแหน่ง ครู
หน้าที่ Admin ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์
เขียนเวปไซต์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ภาระการสอน จำนวน 20 ชั่วโมง
lสอนวิชา คอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ เขียนเวปไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
สร้างสื่อออนไลน์ ด้วย Moodle, Flash, Captivate
ตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Studio
Email : weerachai18@hotmail.com
Website : computer
ผลงาน : สื่อการเรียนการเขียนเวปไซต์เบื้องต้น
สื่อ Elearning องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
ช่อง youtube
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

.
 

 
 
ในปีงบประมาณ 2552 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ได้ของบประมาณในการบริหารโรงเรียน โดยมี
โครงการ เด่นที่เป็นโครงการใหม่ คือ โครงการขอเปิดการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) และ
ขอศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง ผลปรากฏว่า โครงการเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นั้นไม่ผ่าน ความเห็นชอบจาก สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น จึงไม่สามารถเปิดการสอน ในปีงบ
ประมาณ 2552 ได้ ผู้บริหารเทศบาลให้นำ มาปรับแก้ไขให้พร้อมและให้นำเสนอในปีงบประมาณ 2553
ต่อไป อีกโครงการ คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง ก็ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาล
นครขอนแก่น เป็น ที่เรียบร้อย กำลังดำเนินการเปิดซอง นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เยาวชนทั้งหลาย
ก็จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำชุมแล้ว ก็ขอให้ท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ สิ่งที่จะต้องพัฒนา
ต่อไป คือ การเปิดอบรม คอมพิวเตอร์ให้กับ ชุมชน ครู นักเรียน เพื่อที่จะชุมชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับเทคโนโลย ีในปัจจุบัน ให้ เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
.
s
เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน
มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจุมพล สวัสดิผล คนปัจจุบัน
เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมภายใน
ของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา
เว็บนี้ก่อตั้งวันที่ 9 มิถุนายน 2547
ผู้จัดทำเว็บไซต์ (คลิก)

ฐานข้อมูลของรัฐบาล
สำนักงาน ปปช.
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นแบบเสียภาษี
สายด่วนถึงรัฐบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043466182
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวีรชัย เพลินจิตร โทรศัพท์ 089-6177178
ติดต่อ E-Mail โรงเรียน nongyainew@hotmail.com
 
เวปไซต์สร้างเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2551
ความระเอียดจอภาพที่เหมาะสม
Medium 1024 x 768 px
อ.วีรชัย เพลินจิตร
weerachai18@hotmail.com