การพัฒนา Homepage เพื่อการสื่อสารบนโลกอินเทอร์เนตนับวันยิ่งมีความต้องการสูงมีการพัฒนาไปอย่างมาก เครื่องมือที่ใช้พัฒนามีมากมาย อาทิ Microsoft FontPage, Netobject, Macromedia Dreamweaver, และ Text Editor เช่น Homesite, Edit Plus, Note Pad แต่ที่เป็นที่นิยมเห็นจะเป็นโปรแกรมที่มาจากสองค่ายคือ ค่าย Microsoft ได้แก่ FontPage และ Macromedia ได้แก่ Dreamweaver สองโปรแกรมนี้มีความแตกต่างกัน คือ
Microsoft FontPage สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมใดๆ ในการพัฒนา HomePage โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงความจำด้าน Image จาก Clip Board ที่สามารถ Copy ภาพข้ามโปรแกรมได้ตลอดจนการใช้ข้อมูลจาก Cip Art ในชุดของ Mcrosoft Office


ส่วน Macromedia Dreamweaver สะดวกใช้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เทคนิคโปรแกรมมิ่งอื่นๆ เข้ามาพัฒนาโดย เช่น CGI อาทิ ASP, Perl, PHP, Java, การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบต่างๆได้อย่างสะดวก HTML Tag หรือ Code ที่ Deramweaver สร้างขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สำคัญ HTML Tag มีขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าขยะ Code น้อยมาก HTML Tag ที่มีขนาดเล็กนี้จะมี Data Transfer ที่น้อยและใช้ Bandwidth น้อยมากด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากด้วย
Data Transfer ที่มากขึ้นและ Bandwidth ที่มากขึ้นหมายถึงจำนวนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม Homepage ของเรา หากมีจำนวนมากขึ้นก็จะต้องจ่ายเงินมากขึ้นด้วย หรือที่เรียกว่า Website เป็นที่นิยม


อาจารย์วีรชัย เพลินจิตร Webmaster@nongyai.ac.th สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ศ.2546
http://www.nongayia.ac.th