การสร้างแหล่งที่เก็บข้อมูล
การเข้าโปรแกรม
การตั้งค่า Manage Sites
การเลือกเครื่องมือเพื่อมาใช้งาน
การสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาใช้งาน
การป้อนข้อมูลลงใน page
การบันทึกข้อมูลไว้ใช้งาน
การ Run โปรแกรมเป็นการแสดงผลงานที่เราทำไว้
การแทรกตาราง
การเชื่อมโยงข้อมูล
การสร้าง Frame
แบบทดสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนบทเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
สมุดเยี่ยมชม